VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BABYPATRON.COM

I. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky stanoví práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při nákupu v internetovém obchodě www.babypatron.com.

II. Vymezení pojmů

Web: webové stránky s internetovým obchodem www.babypatron.com.
E-shop: internetový obchod umístěný na Webu, umožňující nákup Zboží.
Prodávající: provozovatel a majitel E-shopu, který odpovídá za dodávku Zboží či služeb objednaných kupujícím prostřednictvím E-shopu – spol. BABY patron s.r.o., se sídlem Svatoplukova 1209, 738 01  Frýdek – Místek, IČO: IČ: 04545192, DIČ: CZ04545192, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. 64024, email: zbynek.musalek@babypatron.com, mob. 603730179.
Spotřebitel: fyzická osoba starší 18 let, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

III. Objednávka

 1. Nákup je umožněn s registrací a/nebo bez ní (k registraci viz čl. V). Při zadávání objednávky na E-shopu si kupující vybere Zboží, počet kusů Zboží, způsob platby a doručení. Doručení objednávky Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu na e-mail, ze kterého objednávku obdržel. [PP1] Přílohou potvrzení jsou aktuální Podmínky a rekapitulace objednávky. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky Prodávajícím na e-mailovou adresu Kupujícího.
 2. Kupující bere na vědomí, že se v případě Zboží nejedná se o zdravotnické zařízení, přičemž naměřené hodnoty nemusí odpovídat skutečnému stavu a prodávající za ně nenese odpovědnost. V případě pochybností doporučuje Prodávající navštívit lékaře.
 3. Kupující prohlašuje, že veškeré jeho údaje uvedené v objednávce a registraci jsou správné, pravdivé, úplné a v okamžiku odeslání objednávky platné. Před odesláním objednávky kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“ Kupující aktivně (zaškrtnutím příslušného pole), stvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a bere na vědomí podmínky zpracování osobních údajů, čímž vyjadřuje závazně souhlas s těmito dokumenty a je jimi vázán. Pokud Kupující zatrhne další podmínky či souhlasy dle aktuální dokumentace v E-SHOPU, stávají se tímto pro Prodávajícího a Kupujícího rovněž závazné.
 4. Kupující bere na vědomí, že nabídka Zboží uvedená na webu nemusí být aktuální a Zboží v nabídce může být nedostupné, případně dostupné a za jiných podmínek. Objednatel si vyhrazuje právo takovou objednávku zrušit. Objedná-li Kupující nedostupné Zboží, informuje ho Prodávající bezodkladně e-mailem o tom, že Zboží není dostupné – v takovém případě je objednávka zrušena bez dalšího. Pokud Prodávající informuje Kupujícího o nové (upravené) nabídce (např. o prodloužení doby dodání, jiném množství), kupní smlouva je uzavřena ve chvíli, kdy Kupující potvrdí Objednateli e-mailem akceptaci (přijetí) upravené nabídky. Pokud Kupující přijetí nové nabídky do 5 pracovních dnů nepotvrdí, nová nabídka se ruší bez dalšího. Byla-li již část nebo celá původní objednávka uhrazena, budou Kupujícímu peníze vráceny na účet, ze kterého Kupující objednávku uhradil. Obdobným způsobem dle tohoto ustanovení bude postupováno v případě, že nabídka Prodávajícícho v E-shopu obsahuje zjevně nesprávné údaje díky technické či administrativní chybě (z tohoto důvodu je Prodávající oprávněn objednávku rovněž zrušit).

IV. Cena a platební podmínky

 1. Cenu Zboží a případné náklady spojené s dodáním Zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:
  a) na dobírku na území České republiky – v hotovosti nebo platební kartou – zajištěnou smluvním partnerem Prodávajícího v místě určeném Kupujícím v objednávce (za platbu tímto způsobem mohou být účtovány Kupujícímu náklady přiměřené nákladům Prodávajícího spojené s dobírkou  – ve výši uvedené v objednávce),
  b) prostřednictvím on-line platební brány.
 2. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 3. Kupní cena nezahrnuje náklady Prodávajícího na balné a náklady spojené s dodáním Zboží v České republice. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s dopravou Zboží Prodávajícímu, ve výši uvedené v E-shopu, není-li u jednotlivých položek Zboží určeno, že doprava je zdarma.
 4. Prodávající vystaví Kupujícímu ohledně platby přijaté na základě objednávky daňový doklad – fakturu a zašle jej v elektronické podobě na e-mail Kupujícího. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty, která je připočtena k ceně. Prodávající nepožaduje zaplacení zálohy předem.
 5. V případě platby na dobírku (pouze ČR) je kupní cena splatná při převzetí Zboží.

V. Uživatelský účet

 1. Prodávající může Kupujícímu umožnit registraci – vytvoření registračního účtu, na základě které získá uživatel mimo jiné snadnější přístup k nákupu na E-shopu, možnost účasti ve slevových akcích a informacím o novinkách na E-shopu. Bližší podmínky stanovují podmínky registrace, jejichž akceptací je zřízení uživatelského účtu podmíněno.

VI. Dodání

 1. Prodávající je povinen dodat Zboží:
  (i) na místo určené Kupujícím v objednávce,
  (ii) prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil (je-li taková možnost v nabídce E-shopu).

  Kupující je povinen Zboží na zvoleném místě převzít. V případě, že místo dodání Zboží není standardně dostupné pro dopravu Zboží (neprůjezdná cesta, zákaz vjezdu do areálu apod.), je Kupující povinen upozornit na tuto skutečnost Prodávajícího předem v objednávce. Pokud tak neučiní, je povinen mu uhradit újmu vzniklou komplikacemi s dodávkou Zboží.
 2. Zboží se považuje za dodané okamžikem, kdy je převzato Kupujícím. Objednané zboží je povinen Kupující převzít osobně. Podmínky přepravy se řídí podmínkami zásilkové či poštovní služby zvolené Kupujícím v objednávce.
 3. Bezprostředně po převzetí Zboží je Kupující povinen Zboží prohlédnout a zjištěné vady, pokud byly zjevně způsobeny dopravcem (resp. nelze-li způsobení poškození dopravcem vzhledem k povaze poškození vyloučit), zaznamenat na reklamační protokol dopravce. Pokud dodané Zboží zjevně neodpovídá objednávce, je Kupující oprávněn jeho převzetí odmítnout.
 4. Kupující povinen provést prohlídku Zboží ihned po rozbalení.
 5. Pokud Kupující poštovní zásilku se Zbožím nepřevezme, má Prodávající nárok účtovat Kupujícímu náklady spojené s odesláním Zboží (poštovné a balné), a to v obvyklé výši.
 6. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

VII. Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §§ 1914 až 1925, §§ 2099 až 2117 a §§ 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č.  č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).
 2. Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že Zboží nemá při převzetí vady. Zejména Prodávající odpovídá Spotřebiteli za to, že:
  (i) má Zboží vlastnosti, které Prodávající či výrobce u Zboží uvedl, nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy či propagace Zboží Prodávajícím,
  (ii) se Zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí, nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá,
  (iii) je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  (iv) Zboží vyhovuje požadavkům platné legislativy ČR.
 3. V případě výskytu vady může Kupující Prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
  (i) výměnu za nové Zboží,
  (ii) opravu Zboží,
  (iii)  přiměřenou slevu z kupní ceny,
  (iv) odstoupení od smlouvy,
  a to v závislosti na povaze porušení smlouvy – viz. níže.
 4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy:
  (i) pokud má zboží podstatnou vadu,
  (ii) pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
  (iii) při větším počtu vad zboží.
 5. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 6. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě záruční vady spočívající v částečné či úplné nefunkčnosti zařízení pro užívání tabáku, má Kupující automaticky nárok na výměnu Zboží.
 7. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má Zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu Zboží nebo odstoupit od smlouvy.
 8. Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu součásti Zboží nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Na tuto má Spotřebitel právo i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit její součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.
 9. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, a/nebo pokud Kupující poškození či nefunkčnost Zboží sám způsobil nevhodným zacházením (např. zjevné neprovádění pravidelného čištění, zacházení v rozporu s návodem na použití, hrubé zacházení či poškození pádem apod.). Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení.
 10. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí.
 11. Požádá-li o to Kupující, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může Kupující práva z nich uplatnit.

VIII. Vyřízení reklamace

 1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. K tomuto může použít formulář dostupný v zápatí Webu (dále jen „reklamační formulář“).
 2. Kupující je povinen sdělit Prodávajícímu v reklamačním formuláři, jaké právo (způsob nápravy) si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna této volby bez souhlasu Prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
 3. Nezvolí-li Kupující své právo z podstatného porušení smlouvy, zvolí způsob vyřízení reklamace Prodávající.
 4. Kupující je povinen prokázat nákup Zboží dokladem o koupi. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku uplatnění (oznámení) reklamace. Kupující předá či doručí Zboží Prodávajícímu na adresu BABY patron s.r.o., Svatoplukova 1209, 738 01  Frýdek – Místek, IČ: 04545192, DIČ: CZ04545192. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. Náklady na doručení Zboží Prodávajícímu nese Kupující, přičemž má nárok na jejich proplacení v případě, že reklamace bude Prodávajícím uznána.
 5. Prodávající je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 6. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů od obdržení reklamace, rozhodnout o způsobu vyřízení reklamace, nebo o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení Kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s Kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
 7. Odmítne-li Prodávající odstranit vadu Zboží, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
 8. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl Kupující povinen si Zboží vyzvednout. Dojde-li k výměně Zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost Prodávajícího jako by šlo o koupi nového Zboží nebo jeho části.
 9. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se Prodávající o vyřízení reklamace Kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

IX. Výhrada vlastnického práva

Prodávající zůstává vlastníkem Zboží až do jeho úplného zaplacení Kupujícím. Nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího přechází jeho převzetím.

X. Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

 1. Pokud je kupní smlouva uzavřena prostřednictvím E-shopu, má Spotřebitel právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí Zboží a/nebo ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí. V odstoupení, které musí mít písemnou formu (postačující je forma prostého e-mailu), uvede Kupující své jméno/název, číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Spotřebitel využit též vzorový formulář, jenž tvoří přílohu těchto Podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může Spotřebitel zasílat mimo jiné na:
  a) adresu provozovny Prodávajícího: BABY patron s.r.o., Svatoplukova 1209, 738 01  Frýdek – Místek, IČ: 04545192, DIČ: CZ04545192
  b) adresu elektronické pošty: zbynek.musalek@babypatron.com
 2. V případě, že Kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal, pokud Kupující neurčí jinak. Tyto peněžní prostředky mohou být poníženy o dodatečné náklady s odkazem na Kupujícím zvolený způsob dodání Zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání Zboží nabízený Prodávajícím.
 3. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Zboží odešle zpět na adresu viz. výše a má možnost přesvědčit se o jeho stavu.
 4. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení Zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí Prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co mu bylo na základě kupní smlouvy Prodávajícím dodáno či předáno. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo opotřebováno), musí Spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může Prodávající uplatnit na Spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat.
 5. Je-li vrácené Zboží poškozeno porušením povinností Kupujícího, je Prodávající oprávněn vůči Kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty Zboží a započíst jej, společně s případnými jinými náklady, kterému díky odstoupení vzniknou, na vracenou částku.
 6. Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů (nikoli pracovních) a počíná běžet následující kalendářní den po převzetí Zboží Spotřebitelem, přičemž odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli odesláno nejpozději v poslední den této lhůty.
 7. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním Zboží, pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat Kupujícímu Zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo pokud vyjde najevo, že Kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s Prodávajícím.

XI. Ochrana osobních údajů

Kupující byl před uzavřením kupní smlouvy seznámen s podmínkami zpracování jeho osobních údajů, dostupných na následujícím internetovém odkazu:  https://babypatron.com.uvirt113.active24.cz/privacy-policy/

XII. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Vyřizování stížností Spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy zbynek.musalek@babypatron.com anebo nebo prostřednictvím tel. +420 800 999 990. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na sdělenou elektronickou adresu Kupujícího, příp. kontaktuje Kupujícího prostřednictvím sděleného tel. čísla.
 2. Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně Spotřebitele.
 3. Na dárky v rámci případných prodejních akcí, které jsou Prodávajícím Kupujícímu poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva Spotřebitele. Takové Zboží spadá do režimu darovací smlouvy a s ní související platné legislativy České Republiky.
 4. Kupující bere na vědomí, že barevné odstíny Zboží na obrázcích na Webu jakož i tvary se mohou lišit od skutečnosti (nastavení monitoru, stáří, osvětlení v místnosti, úhlu fotografie atd.).
 5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

XIII. Řešení sporů

 1. Vzájemné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím řeší obecné soudy.
 2. Kupující, který je Spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce – bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz (dále jen “ČOI”).
 3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh Spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s Prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Prodávajícího poprvé.
 4. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

XIV. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Podmínky platí ve znění uvedeném na Webu v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka Spotřebitele je po svém potvrzení Prodávajícím jako uzavřená smlouva archivována za účelem jejího splnění a další evidence a je na vyžádání přístup na Kupujícímu.
 2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tím nejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající z obecně závazných předpisů.
 3. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci doručovat prostřednictvím elektronické pošty. Kupující doručuje Prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto Podmínkách. Prodávající doručuje Kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu.
 4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 5. Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či Podmínek vyžadují písemnou formu.
 6. Veškerá práva k E-shopu, zejména autorská práva k obsahu, včetně všech aspektů grafiky, fotek, videí, ochranných známek, loga a jiného obsahu patří prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat a jinak v rozporu s tímto ustanovením používat webové stránky či jejich část bez souhlasu Prodávajícího.
 7. Prodávající si vyhrazuje právo provádět změny těchto Podmínek. Tyto změny se nevztahují na objednávky dokončené před účinnosti příslušných změn a jsou účinné jejich zveřejněním na Webu.
 8. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele v případě Spotřebitelů a dalšími příslušnými právními předpisy.
 9. Přílohu obchodních Podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a reklamační formulář.

V Ostravě dne 30.11.2022

BABY patron s.r.o.

Přílohy